609 713 143 tirigualada@filnux.com

 

Avís Important

Cal recordar que els dies que la galeria està ocupada per les competicions previstes al calendari oficial, aquestes tindran prioritat absoluta, i les instal•lacions no podran ésser utilitzades per altres activitats, fins que les primeres hagin acabat, si no és que resti espai suficient perquè totes les activitats puguin efectuar-se simultàniament.

També s’ha de tenir en compte, que si bé el calendari oficial de les competicions, és el que figura en aquesta pàgina, es poden produir canvis propiciats per causes de força major,que obliguin a fer alguna modificació durant l’any.
Això sempre s’anuncia als taulers d’informació de la galeria, amb temps suficient perquè tots els tiradors se’n puguin assabentar.
Per aquest motiu, recomanem a tots els socis, sovintejar la seva assistència al club, per tal d’informar-se d’aquestes i altres incidències.