609 713 143 tirigualada@filnux.com

CONCURS SOCIAL 2024

 • 3 de Foc central
 • 3 de 9 mm Parabellum
 • 2 d’Automàtica calibre 45 mm
 • 4 d’IPSC
 • 2 de Besties metàl·liques
 • 3 de Carrabina calibre 22
 • 3 de Fusell militar
 • 3 d’aire comprimit
 • 3 de Standard calibre 22
 • 3 de Mini f-Class
 • 3 de f-Class rifle
 • 3 de Lliga open de fusell militar
 • 3 de Semiautomàtics moderns
 • 3 de PRS calibre 22

Per prendre part en aquesta competició, s’ha d’omplir la fulla arbitral amb nom i 2 cognoms en majúscules, número de soci.

És absolutament imprescindible tenir la llicència federativa en vigor

Per participar en el Concurs Social és imprescindible ser soci del Club de Tir Igualada i estar al corrent de pagament, a més de tenir la llicència federativa en vigor.

Cal recordar que els dies que la galeria està ocupada per les competicions previstes al Calendari Oficial, aquesta tindran prioritat absoluta i les instal·lacions no podran ser utilitzades per altres activitats, fins que les primeres hagin acabat o el Cap de galeria ho autoritzi.

Només es faran dues tandes, quan a l’hora de començar la tirada hagin quedat coberts tots els llocs de tirador i restin altres tiradors per participar.

També s’ha de tenir en compte, que si bé el Calendari Oficial de competicions, és el que cada any publica el Club de Tir Igualada, es poden produir canvis per causes de força major que oblidin a fer alguna modificació durant l’any, caldrà doncs estar pendents de les xarxes socials del Club de Tir Igualada.

Totes les tirades començaran a les 10 del matí.

Si no síndica el contrari les inscripcions es tancaran 15 minuts abans.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran a les fulles que a tal efecte es troben a la galeria
Haurà de constar obligatòriament el NOM i DOS COGNOMS escrits en lletres majúscules, el número de soci i el de la llicència federativa.